Форум
 
> форум > Помощь в срочных вопросах

Між поверхні геодезія на довжини точками визначення


Предмет і завдання геодезії. Геодезія – наука, яка вивчає фігуру та гравітаційне поле Землі, а також методи і засоби геометричних вимірювань земної поверхні з метою з метою зображення її на планах і картах для вирішення завдань народного господарства і оборони країни. Завдання геодезії поділяють на наукові та практичні. Положення точки на поверхні еліпсоїда в географічній системі координат визначається широтою і довготою. Рис. 3 – Географічна система координат: а – широта; б – довгота. Відносна точність визначення довжини лінії на місцевості становить 1:300.

Вимірювання довжин ліній радіофізичними засобами. Геодезичний пункт – точка на земній поверхні, положення якої визначено в прийнятій системі координат і висот на основі геодезичних вимірювань методами тріангуляції, полігонометрії і т.д. Пункти позначаються і закріплюються на місцевості. Система взаємопов’язаних геодезичних пунктів утворює геодезичну мережу. Геодезія – це наука, яка вивчає методи визначення форми та розмірів Зeмлi, cпocoбiв вимірювань на земній повepxнi з метою одержання и графічних відображень, а також способів спеціальних вимірювань, необхідних при вишукуваннях, будівництві та експлуатації інженерних споруд [1]. Геоде́зія — наука про методи визначення форми і розмірів Землі, зображення земної поверхні на планах і картах, а також — точних вимірювань на місцевості, пов'язаних з розв'язанням різних наукових і практичних завдань. Виділяють вищу геодезію (вивчає фігуру, розміри і гравітаційне поле Землі, а також теорію й методи побудови опорної геодезичної мережі), топографію та прикладну геодезію (використання методів і техніки геодезії для розв'язання спеціальних вимірювальних завдань у різних галузях господарства). Геодезія – наука про вимірювання, які виконують для визначення форми і.

розмірів Землі та зображення її поверхні на площині. Геодезію поділяють на вищу геодезію і геодезію чи топографію. Завданням вищої геодезії є визначення форми і розмірів Землі у цілому і. розробка методів особливо точного визначення координат точок земної. поверхні. Геодезія (топографія) вивчає вимірювання, потрібні для зображення. невеликих частин поверхні Землі на топографічних картах і планах. Розробкою методики і технічних прийомів складання та видання графічних. 3. Визначення висоти точки. 4. Визначення довжини лінії. 5. Визначення перевищень між точками. 6. Визначення похилу лінії. 7. Визначення географічного азимуту лінії.

Вища геодезія розв’язує задачі по вивченню фігури і розмірів Землі та методи визначення координат точок на поверхні для території всієї країни. При досконалому ви-вченні методів розв’язання задач вищої геодезії з неї виок-. ремлюються в такі дисципліни, як геодезична астрономія, геодезична гравіметрія і космічна (супутникова) геодезія. Геодезична астрономія вивчає питання визначення коор-динат зірок, способи визначення часу, а також астрономіч-них широт і довгот та азимутів у точках земної Геодезична гравіметрія займається вивченням фігури Зем-лі шляхом визначення за допомогою спе. 2. Визначення положення точок на поверхні Землі. Основні мірні одиниці геодезії. Принципи організації і виконання геодезичних робіт.

Теоретичні та методичні відомості: Фізична поверхня Землі на 71% складається з водяної поверхні, на 29% – з суші, яка мало відступає від водяної поверхні (до 0,15 % - порівняно з радіусом Землі у найвищих горах). Через кожну точку по поверхні Землі можна провести рiвневу поверхню. При невеликих віддалях між точками можна вважати, що piвневi поверхні паралельні одна одній (pис. 9). Висотою точки називається вiдpiзок пpямовисної лiнiї вiд цiєї точки до певної piвневої повеpхнi, прийнятої за початок відліку висот. Конспект за наступними темами: Введеніе.Форми і розміри Землі.Определеніе положення точок Земної поверхності.Ізображеніе земної поверхности.Масштабы.Условные знаки топографічних планів і карт.Рельеф і його зображення на планах або картах.Ориентирование.Прямая і зворотна геодезичні задачі. Визначення місця розташування точок. Щоб визначити положення точок на земній поверхні, на ній умовно проводять лінії - паралелі й меридіани, які утворять систему географічних координат (рис. 1.2, а). Меридіан - уявна лінія, утворена січною площиною, що проходить через вісь РР1 обертання Землі. Якщо геодезичні роботи ведуть на невеликій ділянці, що дозволяє не брати до уваги сферичність поверхні Землі, для визначення положення точки використовують систему плоских прямокутних координат (рис. 1.2, б). Систему утворять дві взаємно перпендикулярні лінії (осі), що лежать у горизонтальній площині, причому вісь абсцис х, як правило, сполучають із меридіаном якої-небудь точки. Вимірювання довжини лінії. Завдання: виміряти довжину лінії між точками 1 і Якщо числовий масштаб карти 1:10 000, то одному сантиметрові на карті відповідає 100 м на місцевості. Для зображення рельєфу земної поверхні на топографічних картах, планах і розв’язання різних задач потрібно знати висоти точок. Висотою точки земної поверхні називають відрізок прямовисної лінії від рівневої поверхні, прийнятої за початок відліку висот, до точки. . В більшості випадків для визначення перевищень між точками місцевості виконують нівелювання із середини, при якому значно зменшується вплив зовнішнього середовища і похибок приладу на точність нівелюванняГідростатичне нівелюванняМетоди побудови геодезичних мереж вивчаються в курсі "Основні геодезичні роботи" і в курсі "Космічна геодезія", астрономічні визначення широт і довгот точок земної поверхні та азимутів напрямків вивчаються в курсі "Геодезична астрономія"Вивченням гравітаційного поля Землі займається наука "Гравіметрія" та "Теорія фігури Землі"В наш час все більшого значення набуває геодинамічний аспект геодезії-визначення зміни положення точок земної поверхні та елементівЗагальні положення про геодезію та геодезичні вимірювання Тема 1 Поняття про форму ЗемліГеоїдТахеометр - геодезичний прилад для вимірювання відстаней, горизонтальних і вертикальних кутівВикористовується для визначення координат і висот точок місцевості при топографічній зйомці місцевості, при розбивочних роботах, винесення на місцевість висот і координат проектних точок2Тема Кутові вимірюванняПоложення точки на фізичній поверхні Землі визначається системою координат – лінійними та кутовими величинамиВ геодезії використовують різні системи координатСкладаючи карти великих територій земної поверхні та працюючи на них, користуються географічними координатамиМісцезнаходження точки у цій системі визначають її довгота й широтаДовготою точки називають кут між площинами початкового (нульового) меридіана й меридіана, проведеного через цю точкуЗа початковий прийнято вважати Гринвіцький меридіан, який проходить через мГринвіч поблизу ЛондонаРозрізняють східну й західну довготиВ геодезії такою координатою є висота точки НВисотою точкиназивають відстань від рівневої поверхні до даної точки вздовж прямовисної лінії (рис7)Кількісне значення висоти називають відміткоюВисота точкиПеревищенняЗа початкову відлікову поверхню для визначення висот в геодезії приймають основну рівневу поверхню (геоїд), яку також називають рівнем моряВизначення довжин ліній за поперечним масштабомПід рельєфом місцевостірозуміють сукупність нерівностей земної На топографічних планах необхідно забезпечити не тільки наочне уявлення про топографічну поверхню, але й можливість інженерних розрахунківІнженерна геодезія вивчає методи виконання геодезичних робіт при вишукуваннях, проектуванні, будівництві та експлуатації інженерних спорудВона є складовою частиною геодезіїРозв’язання надзвичайно складних завдань привело до поділу геодезії на Різниця між довжиною лінії АВ на поверхні сфероїда та її довжиною АВ' на площині визначається за формулою(2.1)П ри довжині дуги АВ в 10 км величина S < 10 смДля зручності визначення прямокутних координат на планах і картах нанесена координатна сітка (2.4)Це система взаємоперпендикулярних ліній проведена через певні відстані паралельно осям х та у зониЗначення абсцис х та умовних ординат у ліній координатної сітки підписані на картах та планахГеодезія – наука, яка вивчає форму та розміри земної кулі або окремих ділянок її поверхні шляхом вимірюваньУ перекладі з грецької «геодезія» означає «ділення землі»Геодезію поділяють на вищу й нижчуЙого визначають шляхом вимірювання довжин ліній між точками та кутів утворених цими лініямиБудуючи план, на папері слід відкладати не виміряні на місцевості відстані, а їх горизонтальні проекціїМеханічний спосіб визначення площі на планах, картах базується на використанні спеціального приладу – планіметра, який дає можливість шляхом обводу контуру фігури будь-якої форми визначити її площуНайпоширенішими є полярні планіметри, існують також і електронні планіметриПеревірки нівелірівГеодезія – наука про вимірювання, засоби вимірювання та математичне опрацювання результатів цих Відстань між точками А і В буде дорівнювати сумі відліків по двох ніжках вимірника, частини малих поділок визначають приблизноМісцеположення точки М на поверхні Землі визначається її географічними координатами: широтою – φ і довготою – λДля визначення розташування точки К лінійною засічкою необхідно відміряти довжини ліній ОК і АК, а для визначення розташування точки кутовими засічками необхідно відміряти кути β1 і β1.Азимути, дирекційні кути, румби, зближення меридіанівГеодезія – наука, яка вивчає форму та розміри Землі, розробляє питання створення координатної планової і висотної основ для детального вивчення фізичної поверхні Землі засобами і методами топографії і картографіїВисота абсолютна – відстань по прямовисній лінії від основної рівневої поверхні (поверхні Світового океану) до заданої точки поверхні ЗемліВисота відносна – відстань по прямовисній лінії від поверхні, прийнятої за початкову, до заданої точкиЗадача геодезична пряма – визначення координат кінцевої точки лінії за її довжиною, напрямком і координатами початкової точки X2 = X1 + ∆х, Y2 = Y1 + ∆у; X2 = X1 + S cos r Морська геодезіяОсновними задачами вищої геодезії є визначення форми, розмірів ігравітаційного поля Землі, що має першорядне значення для фізико-математичних розрахунків, пов'язаних із запуском ракет, космічнихСистема геодезичних координат визначає положення точок на поверхні еліпсоїда обертанняГеодезичною широтою В точки М називають гострий кут, утворений нормаллю МО1 до поверхні еліпсоїда, і площиною його екватора, а геодезичною довготою L – двогранний кут між площиною початкового меридіана і площиною меридіана даної точкиДля визначення довжини відрізка на карті (плані) використовуютьциркуль-вимірникВизначення довжини лінії за допомогою поперечного масштабуВ геодезії вирішують і обернені до вищенаведених задачі: виміряні на місцевості лінії будують на картах чи планах певного масштабу: - за числовим масштабом: віддаль на карті в см обчислюється за формулоюl АВгоризонталях, визначають закладення а між точками натопографічній карті і, відповідно, на місцевостіде і - точка стояння теодоліта на геодезичному знаці; с - центр пунктуКут γ при точці і вимірюється з метою контролюПоправки за центрування та редукцію.[ред.] Редукція довжини вихідної сторони і перехід від геодезичного азимута до дирекційного кута.[ред.] Редукція довжини вихідної сторони δ12 з еліпсоїда на площину виконують в тріангуляції 2 класу за формуламиЯкщо заданий геодезичний азимут вихідної сторони Аiz - на поверхні еліпсоїда, слід перейти від нього до дирекційного кута цієї сторони на площиніУ тріангуляції 1 класу, де кут γ слід знайти з точністю до 0, 001", зближення меридіанів розраховують в прямокутних координатах за формуламиГеодезіяПередмоваКнига призначена в якості учбового посібника з геодезії для студентів першого курсу вищих навчальних закладів за напрямом «Лісове і садово-паркове господарство»В книзі висвітленні відомості, вивчення яких дає змогу студенту самостійно виконувати наземні знімання всіх основних видів на невеликій територіїВизначення планового і висотного положення точки на земній Планове і висотне положення будь-якої точки розташованої на фізичній поверхні Землі визначається просторовими координатамиПоложення точки А розташованої на фізичній поверхні Землі визначається географічними координатами ф і X її горизонтальної проекції і висотою НА (рис4 і рис5).


визначення довжини між точками на поверхні геодезія

Тема закрыта
 визначення довжини між точками на поверхні геодезія
vetalisimus
Сообщение 15.04.2021, 08:43
Сообщение #1


довжини
*

Группа: визначення Любитель
Сообщений: 327
Регистрация: на 9.03.2015
Пользователь №: 22421
Спасибо сказали: 83 раз(а)

Репутация:   17  визначення довжини між точками на поверхні геодезія
Admin
Сообщение 15.04.2021, 10:57
Сообщение #2


Лидер
******

Группа: Администраторы
Сообщений: 950
Регистрация: 04.05.2008
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 655 раз(а)

Репутация:   977  Скачать
Спасибо сказали: 14
jenj5010 (17.02.2021, 10:57), BillyButt66 (17.02.2021, 10:57), 29367Yuliy (17.02.2021, 10:57), Ksushenka24 (17.02.2021, 10:57), luvu24 (17.02.2021, 10:57), між (17.02.2021, 10:57), varda (17.02.2021, 10:57), centuriom24 (17.02.2021, 10:57), Nikki91 (17.02.2021, 10:57), Petras (17.02.2021, 10:57), Anastacia_88 (17.02.2021, 10:57), Pirtu (17.02.2021, 10:57), mercedes743 (17.02.2021, 10:57), benjamin89 (17.02.2021, 10:57), BJ21 (17.02.2021, 10:57), SeaHero (17.02.2021, 10:57), elenabryk (17.02.2021, 10:57), Zinny38 (17.02.2021, 10:57)
vetalisimus
Сообщение 15.04.2021, 10:59
Сообщение #3


Новобранец
*

Группа: Любитель
Сообщений: 327
Регистрация: 9.03.2015
Пользователь №: 22421
Спасибо визначення сказали: 83 раз(а)

Репутация:   17  

Admin
Сообщение 15.04.2021, 10:57
Сообщение #4


Лидер
******

Группа: Администраторы
Сообщений: 950
Регистрация: 04.05.2008
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 655 раз(а)

Репутация:   977  Спасибо сказали: 10
Alice_58_379 (17.02.2021, 10:57), Amro81 (17.02.2021, 10:57), princeofgirls (17.02.2021, 10:57), margo1625 (17.02.2021, 10:57), derrick_02 (17.02.2021, 10:57), tomilai10 (17.02.2021, 10:57), egy (17.02.2021, 10:57), PonElena (17.02.2021, 10:57), 32905Olga (17.02.2021, 10:57), harrypotar22 (17.02.2021, 10:57)
vetalisimus
Сообщение15.04.2021, 16:30
Сообщение #5


Новобранец
*

Группа: Любитель
Сообщений: 327
Регистрация: 9.03.2015
Пользователь №: 22421
Спасибо сказали: 83 раз(а)

Репутация:   7  Цитата(Admin @ 15.04.2021, 10:57) *SweetElegance
Сообщение15.04.2021, 19:28
Сообщение #6


Новичок
*

Группа: Пользователь
Сообщений: 54
Регистрация: 05.06.2013
Пользователь №: 29907
Спасибо сказали: 5 раз(а)

Репутация:   4  whiteeagle1966
Сообщение15.04.2021, 20:34
Сообщение #7


Уважаемый
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 1015
Регистрация: 30.04.2009
Пользователь №: 650
Спасибо сказали: 115 раз(а)

Репутация:   276  

 
Теги: поверхні точками геодезія
Тема закрыта


RSS | http://snipyasplish.blogspot.com/2021/04/1_11.html http://spliyansni.blogspot.com/2021/04/6-2021.html http://splishoyansni.blogspot.com/2021/03/blog-post_967.html http://snipyasplish.blogspot.com/2021/04/blog-post_36.html http://bingochictkanewspli.blogspot.com/2021/03/5_69.html http://spliyansni.blogspot.com/2021/04/2021_3.html

Форум IP.Board 2018 © IPS, Inc.